Địa chỉ: Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0241.3885.127